Villkor

Medverkan på Babycard
Familjekortet Sverige AB (556997-1236) nedan kallat “Babycard” tillhandahåller tjänsten Babycard. Babycard ett fysiskt och digitalt förmånskort som delas ut gratis till målgrupperna gravida och barnfamiljer i Sverige. Kortet ger innehavaren rabatter och erbjudanden på lokal- samt riksnivå. Information om rabatterna finner användaren på webbplatsen babycard.se.

Babycards kunder medverkar löpande och avtal tecknas efter kontakt med någon av Babycards representanter genom en orderbekräftelse. Genom att godkänna orderbekräftelsen som skickas via mail eller post godkänns på samma gång detta avtal, inkommer annonsunderlag från kund eller om betalning sker räknas även detta som ett godkännande. Avtalet löper från den dagen det tecknas, om inte annat är angivet på orderbekräftelsen, och är tillsvidare. Vill kunden avsluta sin medverkan ska detta vara oss tillhanda, skriftligen, senast två månader innan ny avtalsperiod påbörjas. En avtalsperiod gäller från det datum som står angivet på orderbekräftelsen som startdatum och ett år fram i tiden. Eventuell rabatt framgår på fakturan och gäller endast första avtalsperioden. Uppsägning skickas med post till Babycard (plan 5), Fabriksgatan 11, 50338 Borås, alternativt med underskrift till info@babycard.se.

Betalning
Betalning sker årsvis i förskott. Betalning erlägges mot faktura med 20 dagar netto, om annat inte är angivet. Alla priser är angivna exklusive moms. Betalning sker till bankgiro som följer med faktura. Faktura skickas per post alternativt med epost om detta är överenskommet. Vid fakturering via post godkänner kunden en fakturaavgift på 35 kr exl. moms. Babycard förbehåller sig rätten att göra skäliga prisjusteringar för tjänsten.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning har Babycard rätt att skicka påminnelsefaktura till kunden, 10 dagar efter det att fakturan förfallit. Babycard äger rätt att ta ut betalningspåminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt därutöver dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635). Babycard äger rätten att debitera avgift för tjänsten även fram till tjänstens upphörande. Inkommer ingen betalning inom 10 dagar efter att första påminnelsen skickats går ärendet vidare till inkasso.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att se till att informationen om kunden är korrekt. Det samma gäller om någon information ska ändras samt exempelvis upphovsrättsfrågor rörande kundens logotyp.

Ansvarsbegränsning
Babycard ansvarar inte för fel vid länkningar från annonser. Babycard ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Babycards nätverk eller server. Babycard ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Babycards vårdslöshet. Babycards skadeståndsskyldighet ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Babycards sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande annonsperioden. Om kunden till följd av fel hänförlig till Babycards vårdslöshet inte kunnat annonsera på avtalat sätt har kunden rätt till nedsättning av avgift för den period som störningen varade. Krav på nedsättning ska framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet avhjälpts. Babycard förbehåller sig rätten att i förtid säga upp detta avtal med omedelbar verkan i den händelse kundens verksamhet kan antas skada Babycard, exempelvis men inte begränsat till verksamhet som bryter mot lagen eller misstanke därom eller brott mot god marknadsföringssed.

Invändning mot faktura för tjänst
Eventuella invändningar mot faktura för utförd tjänst, skall ske inom 14 dagar från fakturadatum. Därefter förlorar kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har kunden i tid invänt mot fakturan och anfört saklig grund mot debiteringen, skall Babycard medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kunden är skyldig att betala.

Överlåtelse av avtal
Kunden äger endast rätt att överlåta detta avtal till ny part (med annat organisationsnummer), efter medgivande av Babycard. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av bägge parter. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

Avtalets upphörande
Upphör avtalet att gälla upphör också kundens rätt att använda tjänsten och Babycard får omedelbart radera kunden från tillhandahållna tjänster.

Force Majeure
Babycard är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats en omständighet som Babycard inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Babycard inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Tillämplig lag och tvister
Tvist mellan Babycard och kund avgörs i svensk domstol med svensk lagstiftning. Tvist skall avgöras vid Borås tingsrätt som första instans.

Välkommen till Babycard!

Är du småbarnsförälder och vill ta del av erbjudanden och kampanjer? Då kan du enkelt ansöka om ett ett kostnadsfritt Babycard.

Bli medlem
Nej, tack